Zarząd PELIXAR S.A. z siedzibą w Gdyni, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 747574 („Spółka”), zwołuje na dzień 23.09.2020 roku o godz 11:00 w Gdyni, przy al. Zwycięstwa 96/98, bud. IV, sala F0.17, Zwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad :

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2019
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019
10. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej
11. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru sposobu dematerializacji akcji
13. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy
14. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru pełnomocnika/pełnomocników WZ do podpisywania umów z zarządem
15. Zamknięcie obrad

Uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu są akcjonariusze, zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie spółek handlowych.

Powrót do strony dla Akcjonariuszy