+48 576 ... [Zobacz] +48 576 915 522

Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu 27.09.2021r.

Zarząd PELIXAR S.A. z siedzibą w Gdyni, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 747574 („Spółka”), zwołuje na dzień 27 września 2021 roku, o godz 11:00, w Gdyni, przy al. Zwycięstwa 96/98, bud. IV, sala F0.28, Zwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał

4. Przyjęcie porządku obrad

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2020

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020

8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2020

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020

11. Zamknięcie obrad

Materiały związane z porządkiem obrad udostępnione będą akcjonariuszom na stronie www.pelixar.com/akcjonariusze, w terminach określonych w Kodeksie spółek handlowych.

Uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu są akcjonariusze, zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie spółek handlowych.

Zaufali nam

+48 576 ... [Zobacz] +48 576 915 522

Umów się na konsultację