+48 576 ... [Zobacz] +48 576 915 522

Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu 23.09.2020r.

Zarząd PELIXAR S.A. z siedzibą w Gdyni, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 747574 („Spółka”), zwołuje na dzień 23.09.2020 roku o godz 11:00 w Gdyni, przy al. Zwycięstwa 96/98, bud. IV, sala F0.17, Zwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad :

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał

4. Przyjęcie porządku obrad

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2019

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019

8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019

10. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej

11. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru sposobu dematerializacji akcji

12. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy

13. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru pełnomocnika/pełnomocników WZ do podpisywania umów z zarządem

14. Zamknięcie obrad

Uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu są akcjonariusze, zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie spółek handlowych.

Zaufali nam

+48 576 ... [Zobacz] +48 576 915 522

Umów się na konsultację