+48 576 ... [Zobacz] +48 576 915 522

Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu 30.06.2023.

Zarząd PELIXAR S.A. z siedzibą w Gdyni, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 747574 („Spółka”), zwołuje na dzień 30 czerwca 2023 roku, godzina 12:00, w Gdyni przy al. Zwycięstwa 96/98, bud. IV sala F0.02, Zwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:  
 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał
 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2022r
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022r
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2022r
 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia/przeznaczenia zysku/straty Spółki za 2022r
 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2022r
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za 2022r
 11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia
Materiały związane z porządkiem obrad udostępnione będą akcjonariuszom na stronie www.pelixar.com/akcjonariusze, w terminach określonych w Kodeksie spółek handlowych. Uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu są akcjonariusze, zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie spółek handlowych.

Zaufali nam

+48 576 ... [Zobacz] +48 576 915 522

Umów się na konsultację