Opublikowano Dodaj komentarz

Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu 23.09.2020r.

Zarząd PELIXAR S.A. z siedzibą w Gdyni, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 747574 („Spółka”), zwołuje na dzień 23.09.2020 roku o godz 11:00 w Gdyni, przy al. Zwycięstwa 96/98, bud. IV, sala F0.17, Zwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad :

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał

4. Przyjęcie porządku obrad

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2019

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019

8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019

10. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej

11. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru sposobu dematerializacji akcji

12. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy

13. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru pełnomocnika/pełnomocników WZ do podpisywania umów z zarządem

14. Zamknięcie obrad

Uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu są akcjonariusze, zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie spółek handlowych.

Opublikowano Dodaj komentarz

LMŚ (Lotniczy Monitoring Środowiskowy) – Realizujemy projekt z Portem Gdańskim

Projekt – LMŚ (Lotniczy Monitoring Środowiskowy) – realizujemy z Portem Gdańsk

Rozpoczęliśmy nowy projekt z Port Gdańsk. W ramach projektu opracujemy i dostarczymy rozwiązanie dronowe służące min do monitoringu zanieczyszczenia lub skażenia wody w kanale portowym oraz nabrzeżu portowym, z opcją kontroli kotwicowiska portu.
Dzięki temu rozwiązaniu, kontrola stanu wód portowych w postaci monitoringu i interwencji ma stać się szybsza i efektywniejsza.

Projekt ma także wymiar ekologiczny co jest istotne dla wielu z nas którym wspieranie działań na rzecz ochrony środowiska jest bliskie.
Docelowo rozwiązanie może być przydatne do pomiarów skażenia lub zanieczyszczenia gruntu.
Potencjał występuje także w innych zastosowaniach.

Technologia planowana do użycia na dronie:
– sensoryka multispektralna > analiza zdalna
– sonda WTW > pomiar bezpośredni
– zdalny czerpak wody > Karol Makowski & Ryszard Staniszewski
– dualny link video (bezpośredni + GSM) > Securo

Współpraca w ramach projektu obejmuje:
– Laboratorium Zaawansowanych Analiz Środowiskowych
– dr inż. Wojciech Chwiałkowski > kierownik B+R w Elbląski Park Technologiczny
– dr inż. Paweł Burdziakowski > wykładowca w Politechnika Gdańska
– inż. Karol Makowski > firma Warmie
– prof. UPP dr hab. inż. Ryszard Staniszewski
Kierownik Katedry Ekologii i Ochrony Środowiska w Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
– Andrzej Załuski > firma Securo

Technologia i metodyka pomiarów środowiskowych zaplanowana do realizacji w tym projekcie z pewnością jest przełomowa.