Opublikowano Dodaj komentarz

Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji

PIERWSZE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd PELIXAR S.A. z siedzibą w Gdyni, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 747574 („Spółka”), w związku z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 288 i poz. 875) wzywam akcjonariuszy Pelixar S.A. do złożenia w Spółce dokumentów akcji w terminie do końca lutego 2021r.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. al. Zwycięstwa 96/98, Gdynia 81-451, bud. II lok.G18, w godz. 10:00-18:00.

Zarząd Pelixar S.A.

Opublikowano Dodaj komentarz

Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu 5.10.2020r.

Zarząd PELIXAR S.A. z siedzibą w Gdyni, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 747574 („Spółka”), zwołane na dzień 23 września 2020 roku, o godz 11:00, w Gdyni przy al. Zwycięstwa 96/98, bud. IV, sala F0.02, Zwyczajne Walne Zgromadzenie w związku ze zgłoszeniem przez akcjonariusza Spółki żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad rozszerza porządek obrad o nowy punkt:

1.  Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2019.

Uchwała będzie głosowana po przerwie w obradach dnia 5 października 2020 roku, o godz.10:00, w Gdyni, przy al. Zwycięstwa 96/98, bud. IV, sala F0.02.